Algemene voorwaarden

Bij Overeenkomst Reiniging Containers door Hycon BV. 

In deze overeenkomst is sprake van “de klant” of “u”. Hiermee wordt bedoeld “ De al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die deze webpagina gebruikt”. Met “Hycon”, “Hycon Car” of “Hycon BV” wordt bedoeld: “Hycon BV”.

U, als klant enerzijds en HYCONCAR anderzijds komen hierbij uitdrukkelijk overeen dat deze overeenkomst geldig is zonder handtekening.

1) U verleent hierbij de order voor het reinigen van GFT- en/of restafvalcontainers door Hycon BV.

2) Deze overeenkomst wordt aangegaan tot wederopzegging, telkens voor de periode van een jaar en dit voor onbepaalde tijd.

3) Hierbij machtigt u Hycon BV om vooraf één maal per jaar de abonnementskosten van uw bank- of girorekening te laten afschrijven, tot wederopzegging.

4) Deze afschrijving vindt plaats in de eerste twee weken vanaf de ingang of vanaf de automatische vernieuwing/verlenging van het jaarabonnement.

5) U zult als klant zorg dragen voor een toereikend saldo op het opgegeven rekeningnummer.

6) U behoudt het recht van opzegging met inachtneming van het jaarabonnement. De abonnementskosten gelden inclusief alle administratiekosten en als u een particulier persoon bent ook inclusief de BTW.

7) Hycon BV kan aanmeldingen waarop het rekeningnummer niet (of niet correct) is ingevuld niet in aanmerking nemen.

8) Hycon BV kan aanmeldingen waarop geen digitale akkoordverklaring is ontvangen niet in aanmerking nemen.

9) Hycon BV behoudt zich het recht voor de organisatie tussentijds te wijzigen. Prijswijzigingen en indexaanpassingen kunnen bij vernieuwing/verlenging eenzijdig worden doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving.

10) Hycon BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen aan containers.

11) U bent verplicht de Hycon sticker op uw container aan te brengen en u bent akkoord dat containers die niet voorzien zijn van een Hycon sticker niet worden gereinigd.
12) U dient er zorg voor te dragen dat de containers waarvoor dit abonnement geldt aan de openbare weg staan op de dag van reiniging, en dit van 08.00 u. ’s morgens en 20.00 u. ’s avonds.

13) Containers die op de dag van de reiniging niet aan de openbare weg staan tussen hoger vermelde tijden zullen niet worden gereinigd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of bepaald door Hycon BV.

14) U dient de afvalcontainers leeg aan te bieden voor de reiniging. Afvalcontainers met klein gevaarlijk afval, met chemisch afval, met resten van onverpakt vet of onverpakt kattenbakgrit, met vetten of oliën of afvalcontainers die niet (goed) geledigd zijn zullen niet worden gereinigd.

15) De wet op de verkeersveiligheid en de ARBO wetgeving verbiedt Hycon om op de openbare weg containers te reinigen in geval van vorst of vorst aan de grond. Bij vorst of vorst aan de grond vervalt de voorziene of afgesproken beurt zonder dat u recht heeft op restitutie. De bron voor het bepalen van de vorstdagen is www.knmi.nl.

16) Opzegging van dit abonnement kan alleen schriftelijk gebeuren. Uw opzegging dient ons na het eerste jaar ten laatste 1 maand voor de gewenste einddatum van uw abonnement te bereiken.

17) Indien u aan alle voorwaarden heeft voldaan en indien een container per ongeluk toch niet door ons werd gereinigd, dan dient u ons dit binnen de 24 uur te melden, hetzij telefonisch, hetzij per email. Anders is uw recht op reinigingsbeurt vervallen.

18) Hycon kan met u communiceren via brief, email, via de “nieuws” sectie op de website of via uw persoonlijke sectie op de website die u beheert met uw inlogcode, die u per brief van ons ontvangt. Indien een boodschap via 1 van deze 3 manieren werd verspreid bent u geacht er van in kennis te zijn gesteld.

19) Voor alle voorvallen of betwistingen die niet in deze voorwaarden zijn omschreven geldt het Nederlands recht. Voor alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst of naar aanleiding van onze voorwaarden is enkel de rechtbank van ’s Hertogenbosch bevoegd.